Проект за мобилност по секторна програма "Леонардо да Винчи", програма "Учене през целия живот", 


номер на договора - 2013г-1-BG1-LEO01-08881 


ПГСАГ "Лубор Байер" гр. Стара Загорa

 
 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Това съобщение отразява само личните виждания на нейния автор и 

от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването 

на съдържащата се в него информация.